Infolinia (pn-pt 8-18):  691 017 505  handlowy@e-maszyny.net.pl
Koszyk
0


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin zakupu)

Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

I. Definicje
II.   Postanowienia ogólne
III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego,
IV. Warunki zawierania umów,
V.  Koszt, termin  i zasady dostawy,
VI. Warunki płatności,
VII. Postępowanie reklamacyjne,
VIII. Prawo odstąpienia od umowy,
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną,
X. Postanowienia końcowe

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2017r.poz. 459  tekst jednolity);
1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego E-MASZYNY.NET.PL;
1.5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-maszyny.net.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
1.6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
1.8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy E-MASZYNY.NET.PL a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.9. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683);
1.10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r., poz. 1219 ze zm.);
1.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
1.12. Producent - wytwórca sprzedawanego Towaru
1.13. Polityka Prywatności –to dokument zawierający informacje związane  z ochroną danych osobowych zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady ( UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz.Urz. UE L 119,s.1) zwany RODO

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.e-maszyny.net.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy E-MASZYNY - ELMATECH BIS, działający pod adresem www.e-maszyny.net.pl, prowadzony jest przez Elmatech Bis Sylwia Tabat, ul. Ogrodowa 15, 63-505, Doruchów NIP: 622-149-17-78, REGON: 302116660.
Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a/ zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
-b/ zasady i warunki składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c/zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,
d/zasady odstąpienia od Umowy w przypadku umowy zwartej przez Konsumenta,
e/zasady dostawy Towaru,
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: aktualna przeglądarka internetowa, adres poczty e-mail
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa E-MASZYNY.NET.PL zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.e-maszyny.net.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk."

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
3.2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.3. Kupujący ma prawo do otrzymania informacji marketingowej,  np. o promocjach, po zaznaczeniu takiej opcji w  formularzu rejestracyjnym.
3.4. E-MASZYNY.NET.PL może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a/ podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b/dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c/ dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez E-MASZYNY.NET.PL za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię E-MASZYNY.NET.PL.
3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.6. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do :
a/niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b/korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c/niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie na email Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d/korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla E-MASZYNY.NET.PL,
e/korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f/korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Warunki zawierania umowy
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.e-maszyny.net.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu  komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Kupującego korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
4.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia przez tego Kupującego z E-MASZYNY.NET.PL Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomości stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości.
4.7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.8. Kupujący ma prawo do utrwalenia, zabezpieczenia oraz udostępnienia treści zawieranej Umowy Następuje to poprzez : udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,  przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, potwierdzającej zawartą umowę  a także poprzez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu zawartej Umowy Sprzedaży w postaci rachunku lub faktury VAT. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

V Koszt, termin  i zasady dostawy,
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem :
a/ Firmy kurierskiej
b/ Transportu własnego
5.3. Szczegółowe koszty przesyłek przedstawiają poniższe opisy:
Koszt wysyłki kurierem, max. waga 30 kg, max. wymiar: 70 x 60 x 50 cm
 
Paczka
przedpłata
pobranie
Paczka do 30 KG
25 zł/brutto
30 zł/brutto
 
Koszt wysyłki ponadgabarytowej, paletowej
 
Paleta
przedpłata
Paleta do 60 KG
100 zł/brutto
Paleta do 90 KG
165 zł/brutto
Paleta do 200 KG
220 zł/brutto
Paleta 200 - 500 KG
315 zł/brutto
Paleta 600 KG
450 zł/brutto
 w przypadku zajęcia przez towar dwóch miejsc paletowych (stoły stolarskie, maszyny, drabiny itp. ) kwota przewozu ustalana jest indywidualnie
5.4. Zasady dostawy
a/Koszty Dostawy nie obejmują usługi wniesienia. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek tylko o wadze do 30kg.
b/Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę transportową jest naruszona Kupujący zobowiązany jest rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkody.
c/Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.
W celu złożenia zamówienia z adresem dostawy poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej należy zwrócić się do Sklepu w celu ustalenia odrębnych warunków dostawy.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki prosimy o kontakt ze Sklepem.
5.6.Termin realizacji dostawy wynosi 2-5 dni roboczych (w przypadku dostępności towaru na magazynach w kraju), chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny i liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.
5.7. Status Towarów
5.7.1. Towary ze statusem „na wyczerpaniu” - może być na magazynie lub nie - przed złożeniem zamówienia Klient powinien skontaktować się z Sprzedawcą (e-mail, telefon) w celu sprawdzenia dostępności - wysyłanie w przypadku dostępności na magazynie w ciągu 1-3 dni roboczych od złożenia zamówienia,
5.7.2. Towary ze statusem „dostępne” wysyłane są w ciągu 1 – 7 dni roboczych od złożenia zamówienia,
5.7.3. Towary ze statusem „7 dni” wysyłane są w terminie 7 – 14 dni roboczych od złożenia zamówienia,
5.7.4. Towary ze statusem „14 dni” wysyłane są w terminie 14 – 30 dni roboczych od złożenia zamówienia,
5.7.5. Towary ze statusem „na wyczerpaniu” należy sprawdzić dostępność przed złożeniem zamówienia.
5.8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez Internet.

VI. Warunki płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny:
a/ przelewem
b/ za pobraniem

VII. . Reklamacja
7.1. Rękojmia za wady
7.1.1. Sklep jest względem Kupującego odpowiedzialny  jeżeli Towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.  
7.1.2. Sklep jest zwolniony z odpowiedzialności  z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie  w chwili zawarcia umowy.
7.1.3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep  nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
7.1.4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
7.1.5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
7.1.6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7.1.7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
7.1.8. Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
7.1.9. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
7.1.10.  Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od Sklepu  demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.
7.1.11. Sklep  może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
7.1.12  Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

7.1.13. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sklepu dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Kupującemu.
7.1.14.  Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi  w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
7.1.15. Zapisy 7.1.10. i 7.1.11. stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.
7.1.16. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięci jego wad albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę o którą cena ma być obniżona a Sklep nie ustosunkował się do tego żądani  w terminie 14 dni uważa się, ze żądanie to uznał za uzasadnione.
7.1.17. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu.
7.1.18. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 7.1.11.
7.2. Postępowanie reklamacyjne
7.2.1 Zawiadomienia o niezgodności Towaru  z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handlowy@e-maszyny.net.pl
7.2.2. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Towaru z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.
7.2.3 . Sklep  ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego  adres, chyba że Kupujący poda inny sposób.
7.2.4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.
7.2.5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sklep następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
7.2.6. Odpowiedź Sklepu w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego  adres, chyba że kupujący  poda inny sposób.
7.3. Gwarancja
7.3.1. W przypadku Towarów objętych również gwarancją udzielona gwarancja na sprzedany Towar  nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów dotyczących rękojmi za wady.
7.3.2.  Towary oferowane w Sklepie są wolne od wad, objęte gwarancją producentów i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi.
7.3.3. Podstawą dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji jest karta gwarancyjna a w przypadku niedostarczenia karty gwarancyjnej przez producenta dowód  zakupu( faktura lub rachunek).
7.3.4. Sklep nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.
7.3.5. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący  może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym.

VIII. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta
8.1. Prawo odstąpienia od umowy
8.1.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
8.1.2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać produkt lub dostarczyć go osobiście niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie.
8.1.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Elmatech Bis Sylwia Tabat, ul. Ogrodowa 15  63-505  Doruchów, tel. 691-017-505 (handlowy@e-maszyny.net.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.1.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
8.2. Skutki odstąpienia od umowy
8.2.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Elmatech Bis Sylwia Tabat zwróci Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 8.2.2. Zwrotu płatności dokonamy na konto wskazane przez Konsumenta i na dane podane w zamówieniu. Nie dokonujemy przelewów za zwrot towaru do osób trzecich. Nie przyjmujemy również paczek ze zwrotem za pobraniem.
8.2.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, lub towar ściągnięty pod indywidualne zamówienie, a nie będący towarem wystawionym na sklepie.
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Elmatech Bis Sylwia Tabat ul. Ogrodowa 15  63-505  Doruchów,, tel.: 691-017-505
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. E-MASZYNY.NET.PL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
9.2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić E-MASZYNY.NET.PL o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: Elmatech Bis, ul. Ogrodowa 15 63-505 Doruchów, e-mail: handlowy@e-maszyny.net.pl
9.4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. E-MASZYNY.NET.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
X. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy E-MASZYNY.NET.PL a Kupującym, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy E-MASZYNY.NET.PL a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę E-MASZYNY.NET.PL.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.4. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.e-maszyny.net.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

Sklep Internetowy LOOP